10 Haziran 2017 Cumartesi

AIDS - HIV ve HBV ye Karşı Alınması Gereken Önlemler


HIV ve HBV ye Karşı Alınması Gereken Önlemler


HIV ve HBV günümüzde herkesi tehdit eten sağlık problemleridir. HIV ve HBV ile mücadele bu tehlikeleri azaltabilecek tek yoldur. Kesin tedavi bulunmadan HIV ve HBV ye yakalanmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.I. Açık cilt lezyonları olan sağlık bakım elemanlarının alması gereken önlemler.
Bunlar direk hasta bakımı yapmamalı ya da durum netleşinceye kadar kontamine araçları çıplak elle dokunmamalıdır.

II. Direk hasta bakımı veren sağlık bakım elemanlarının alması gereken önlemler

Tek kullanımlık eldiven giymeyi gerektiren durumlar


 • Cilt bütünlüğü bozulmuş tüm hastalarla temas, giysi­lerin değiştirilmesi, oral, nazal ya da endotrakeal as-pirasyon, nazogastrik tüp uygulaması, oral bakım veya termometreleri tutarken,
 • Arter ya da vene girme, arteryal infüzyondan kan as-pire etme, Swan-Ganz ya da Hickman kateterleri ve­ya diğer vasküler giriş araçlarını elle tutma, laboratu­ar ya da yataktaki analizler için kan veya vücut sıvı örneklerini alma veya bu örneklerin elde tutulması sı­rasında,
 • Vaginal kanama veya inkontinans için kullanılan pe­rine pedlerinin değiştirilmesi sırasında,
 • Kan veya kan ürünlerinin değiştirilmesi, verilmesi ya da asılması sırasında,
 • Sürgü, ördek ve böbrek küvetler boşaltılırken ve sto-ma bakımı verilirken tek kullanımlık eldiven giyilir.

Eldiven Etkisizleşirse Ne Yapmalıyız


 1.  Eldiven yırtılır ya da delinirse çıkarılır, eller yıkanır ve yeni eldiven kullanılır
 2.  Eller kan ya da vücut sıvılarıyla kirlendiğinde, hasta­dan hastaya geçerken, kirlenmiş cansız objelere doku­nulduktan sonra hemen sterilize edilmelidir.
 3. Travmalı hastaların resüsitasyonu ya da acil doğumlardaki gibi kan veya diğer vücut sıvılarına aşırı derecede maruz kalma olasılığnda eldivenle birlikte maske, göm­lek ve gözlük gibi uygun engel oluşturacak giysiler giyilir
 4. Kan veya vücut sıvılarıyla kirlenmiş giysiler veya örtü­ler düzenli olarak çamaşırhaneye gönderilip yıkanır.
 5. Ağızdan ağıza suni solunumun yerine suni hava yo­lu ve resüsitasyon araçları kullanılır.
 6.  Batma yaralanmaları riskini arttırdığından dolayı iğ­neler kullanıldıktan sonra uçlarına takılmaz, bükül­mez ya da kırılmaz. Acil işlemler sırasında iğneler de-linmez kutulara direk olarak atılır. İğnelerin yatak üs­tüne, yatak kenarlarına, yerlere düşmemesi için bü­yük çaba gösterilir.


Sağlık bakım elemanlarının alması gereken önlemler • Tekrar kullanılacak kesici aletler temizlendikten sonra özel koruyucu kaplarında taşınır, elde taşınmaz.
 • Araçlar üzerindeki kan ve dokuların tümüfırçalandık-tan sonra dezenfekte edilir. Temizliği yapan kişiler el­diven giyer. Personel, hasta banyolarındaki kirli mad­delere dokunma sırasında eldiven ve torba kullanmaya cesaretlendirilir.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla kirlenmiş özel analiz materyalle­ri ve izleme araçları, acil sedyeler, çalışma alanları, ban­kolar emici havlularla temizlenir ve daha sonra uygun dezenfektanlarla yıkanır. Ancak kullanılacak dezenfek­tan ajanların aletleri bozucu etkisi bilinmeli, özellikle alü­minyum gibi metallerde aşındırıcı olduğundan dolayı sodyum hipoklorid kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Atıklar uygun şekilde imha edilir.
 •  Kan, vücut sıvı atıkları ya da diğer kirli sıvılar uygun şekilde bir atık yerine boşaltılır, kanalizasyon sistemi içinde yıkanır.
 • Katı kirlenmiş maddeler dayanıklı plastik torbalara konulur, etiketlenir ve hastanenin kirli maddeler için belirlenen yöntemine göre imha edilir.


HIV Riski • HIV enfeksiyonuna yeni maruz kalmış birinin testle­ri negatif sonuçlanırsa, test 6 hafta içinde tekrarlanır ve geçiş olup olmadığını belirlemek için periyodik olarak 3. 6. ve 12. aylarda tekrar test yapılır.
 • Yeni olarak maruz kalan birey özellikle ilk 6-12. haf­talarda gözlenir.HIV, HBV ve diğer kanla geçen hastalıklar için kan en önemli kaynaktır. Semen ve vajinal sıvılar yoluyla enfeksiyon geçişi genel­likle seksüel yolla olmasına rağmen bu sıvılarla temasta da önlem alınır. Aynı zamanda dokular, serebrospinal sıvı, sinovial, peritoneal, perikardial, amniyotik sıvı ve diğer bilinmeyen sıvılarla bulaşma riskine karşı da önlemler uygulanır. Feçes, nazal sekres-yon, ter, gözyaşı, idrar ya da kusmuk kanla bulaşmadıkça önlem almaya gerek yoktur. Bu sıvılar ve materyallerden HBV ve HIV ge­çiş riski çok düşük veya yoktur.
 • Çoğu hastanede enfeksiyon kontrolünü sağlayan komite genel­likle acildeki enfeksiyon kontrolünden de sorumludur. Sorumluluk-lan; enfeksiyon riskini azaltma konusunda eğitim, izolasyon ön­lemleri, mesleki risklerin yönetimi ve yeni çalışmaya başlayanlar için oryantasyon programlarıdır. Enfeksiyon kontrol komitesi üye­leri, acil ünitesinde politika ve yöntemlerin geliştirilmesinde konsül-tan olarak da görev alırlar.
 • Bazı enfeksiyon hastalıktan il ve bölgesel düzenlenmelere göre kaydedilir. Kaydetme genellikle kontrol komitesi üyelerinin sorum­luluğundadır. Acil ünitesinde kayıtların hangi hastalıkla ilişkili ol­duğu önemlidir. Uygun kişi veya ajanın kaydedilmesinde hastane­nin politikası izlenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder